Forskrift vedtatt av Bærums formannskap 9 november 2020

09.11.20 Nye, skjerpede koronatiltak

Formannskapet i Bærum har i dag vedtatt nye, strengere korona-tiltak, som trer i kraft ved midnatt. 

Les råd og regler her.

Lokal forskrift lyder:

Etter de vedtatte endringer lyder forskriften slik:

§ 1. Bruk av munnbind

De som oppholder seg innendørs på offentlige steder skal – i tillegg til å holde avstand til andre personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort – bruke munnbind slik som nærmere omtalt i andre og tredje ledd.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Den gjelder heller ikke i de unntakstilfeller som er særskilt omtalt i tredje ledd. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder for følgende personer i følgende situasjoner:  

a)       Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind under hele reisen. Dette gjelder også innendørs på stasjonsområder.

b)      Sjåfør og passasjerer i taxi skal bruke munnbind under hele turen. Det samme gjelder sjåfør og elever i bil som brukes i kjøreopplæring.

c)       Besøkende og gjester i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, mv., herunder treningssentre, skal bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn og ungdom under 20 år under organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter.

Ansatte skal bruke munnbind når de oppholder seg i områder der besøkende og gjester har tilgang med mindre det er iverksatt andre smitteverntiltak for ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

d)      Ansatte ved spise- og serveringssteder skal bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjester har tilgang.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for gjester ved spise- og serveringssteder.

§ 2. Lokale begrensninger for arrangementer og sammenkomster.

Ved gjennomføring av arrangementer og sosiale sammenkomster utenfor private hjem, hytter, o.l., gjelder følgende lokale begrensninger i tillegg til reglene i nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften):

a)       Ved gjennomføring av innendørs arrangementer som omfattes av Covid-19-forskriften § 13, skal det ikke være flere enn 200 personer til stede samtidig og deltakere som ikke er unntatt fra krav til avstand etter Covid-19-forskriften § 13c tredje ledd, skal ha fast seteplassering i fastmonterte seter.

Kravet om fastmonterte seter gjelder ikke for gjennomføring av bisettelser og begravelser.

b)      Ved gjennomføring av utendørs arrangementer som omfattes av Covid-19-forskriften § 13, kan det være inntil 200 personer til stede samtidig hvis deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort kan holde to meters avstand til hverandre.

c)       Ved gjennomføring av private sammenkomster utenfor privat hjem, hytte o.l., skal det ikke være mer enn 10 personer til stede samtidig.

§ 3. Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter, mv.

Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne. For særskilt sårbare og utsatte grupper vil det likevel være mulig med tilpasset aktivitet, så lenge det ikke er fysisk kontakt mellom deltakerne/utøverne og gjeldende smittevernregler følges.

Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for barn og unge under 20 år.

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.

§ 4. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for visse virksomheter

Virksomhet som drives i kjøpesentre og andre butikklokaler, tros- og livssynslokaler, lokaler med åpent tilgjengelige aktivitetstilbud for sårbare grupper, museer, gallerier, teater, kino og lignende kulturlokaler, og treningssentre, skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal følge eventuelle bransjestandarder for smittevern, samt ha egne skriftlige rutiner for god hygiene og godt renhold og sørge for at rutinene følges. Videre skal virksomheten organiseres slik at besøkende og gjester som oppholder seg i virksomhetens lokaler kan holde to meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort, og virksomheten skal ved vakthold eller på annen egnet måte påse at besøkende holder tilstrekkelig avstand.

Kommunedirektøren kan stenge virksomhet som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§ 5. Ansvar  
Bærum kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak. 

§ 6. Ikrafttredelse og varighet  
Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.